בן ממשיך

הגדרה של "בן ממשיך"

ההגדרה של "בן ממשיך" מצויה בסעיף 1 תקנות האגודות השיתופיות (חברוּת), תשל"ג-1973:

"בן ממשיך" – בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה או כבר-רשות לתקופה בלתי קצובה או לשנה לפחות של מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב; לענין זה, "הורים" – לרבות אחד מהם במקרה שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי או שנפטר."

התקנות לקביעת "בן הממשיך"

התקנות לעיל עניינן בקביעת מסגרת היחסים בין ה"בן הממשיך" לבין המושב (ע"א 2836/90 בצר נ' צילביץ, פ"ד מו(5) 184, 195 (1992) ; ע"א 103/89 אזולאי נ' אזולאי, פ"ד מה(1) 477 בעמ' 482 (1989)). אך התקנות אינן יוצרות את זכויות "הבן הממשיך" ואינן יוצרות מאליהן העברה של הזכויות מן המתיישב אל "הבן הממשיך". יצירת זכות "הבן הממשיך" בפועל נוצרת על ידי החוזים שנכרתים בין ההורים לבין בנם ומועברים לאישור הגורמים המיישבים (עניין בצר נ' צילביץ לעיל, שם וכן ראה ע"א 1662/99 חיים נ' חיים, פ"ד נו(6) 295) (2002)).

בן ממשיך

מינוי "בן ממשיך" במאה הקודמת נעשה על פי רוב על גבי טופס בן עמוד אחד, הכולל הצהרה קצרה של ההורים ושל הבן הממשיך ועליו חותמים כל הצדדים ומאוחר יותר חותמות (על גבי אותו טופס), גם האגודה והסוכנות. הזכות הנוצרת מכוחו של "טופס" זה (זכאות לקבל המשק לאחר פטירת שני ההורים), נתפסה בפסיקה ככזו שנחלשת על ידי דיני המתנה, (21/12/2000) ; תמ"ש (קר') 5840/05 י. א נ' י. מ, (29/05/2007) ועוד רבים אחרים).

לפיכך, כאשר בתי המשפט נאלצים לדון בסוגיית "הבן הממשיך" עליהם לבחון אותם על פי דיני המתנה. סעיף 1(ב) לחוק המתנה, תשכ"ח – 1968 קובע, כי "דבר המתנה יכול להיות, מקרקעין, מטלטלין, או זכויות".

מועד התגבשות המתנה והשלמתה יבחן אף הוא על פי הוראות חוק המתנה, תשכ"ח- 1965 ובהעדר הסדר פרטני בחוק המתנה ייעשה הדבר על פי ההוראות הכלליות של דיני החוזים ובחינת נסיבות העניין כעולה ממסמכי ההתקשרות המקימים את זכותו של המעביר, דוגמת החוזה המשולש, תקנון האגודה וכיו"ב .

האם ההורים יכולים לחזור בהם מהתחייבותם?

במישור היחסים הפנים משפחתי, שבין ההורים לבין הבן הממשיך, נקבע מפורשות, כי החל ממועד חתימת ההסכם, מקבל הבן מעמד של "בן ממשיך וההורים אינם יכולים לחזור בהם מהמינוי ללא הסכמה מראש ובכתב של "הבן הממשיך" או על פי החלטה של בית המשפט המוסמך.

הפסיקה קובעת חד משמעית, כי בחוזים והתחייבויות למינוי בן ממשיך הטעונים הסכמת צדדי ג' כגון אגודה, סוכנות או מינהל, הרי שעד אשר לא הושלמה ההתחייבות ברישום, מדובר בהתחייבות ליתן מתנה ולא בחוזה מתנה שהושלם (ע"א 2836/90 בצר נ' צילביץ, לעיל, בע"מ 9295/05 פלוני נ' פלוני, (21/12/2005)).

יחד עם זאת, חשוב להדגיש, כי במסגרת מערכת היחסים הפנים – משפחתית, אין זיקה הכרחית בין אי-קיום תנאי הסכם המשבצת להעברת הזכויות, לבין קיומה של זכות חוזית בין ההורים לבין "הבן הממשיך" – בהתאם לתוכן הסכמתם. רוצה לומר, כי ישנם מקרים שאף ללא אישור צדדי ג', ההתחייבות של ההורים כלפי בנם תעמוד בתוקפה והיא אינה בטלה עקב כך (וזאת אף אם לא היה ניתן מלכתחילה לקבל אישור האגודה, סוכנות ומינהל). אומר על כך כב' הנשיא ברק  בפרשת חיים לעיל בעמ' 352-353 כדלהלן:

"בהיעדר טעמים מיוחדים, ראוי הוא להעניק תוקף חוזי למערכת היחסים שבין המעביר והנעבר של הזכות, גם אם היא עומדת בניגוד לאמור בהסכם בין המעביר ובעל הזכות. העובדה כי זכות מסויימת אינה ניתנת להעברה אינה צריכה לגרוע מתוקפם של היחסים החוזיים בין הצדדים להסכם ההעברה של זכות זו"

מכאן ש"ההסכם למינוי בן ממשיך" הקובע התחייבות בלתי חוזרת של ההורים למנות את התובע "כבן ממשיך", הינו הסכם מתנה תקף, שריר וקיים אף אם מדובר בחוזה על תנאי מתלה והתנאי טרם התקיים.

התנאים בהם ההורים יכולים לחזור בהם

לכאורה ההורים יכולים לחזור בהם ממנה בשלושה מקרים כדלהלן:

  • ההסכם הינו על תנאי: בהקשר זה ככל שיוכח על ידי האם, כי התובע הפר התחייבויותיו כפי שנקבעו בהסכם (ובפרט בסעיף 9). ניתן לכאורה לעתור לביטול המינוי באמצעות תביעה משפטית (מכוח סעיף 4 לחוק המתנה וקביעתו).
  • כאשר ההורים שמרו לעצמם זכות החזרה מההתחייבות וכל עוד הבן לא שינה מצבו בהסתמך על ההתחייבות (מכוח סעיף 5(ב) לחוק המתנה).
  • כאשר המקבל התנהג התנהגות מחפירה כלפי הוריו או כלפי בן משפחה אחר או אם חלה הרעה במצבו הכלכלי של הנותן (מכוח סעיף 5(ג) לחוק המתנה).

לייעוץ משפטי מיידי או לקבלת חוות דעת נוספת צרו קשר עם עורך דין תבור גולדמן עו"ד מומלץ לגירושין ודיני משפחה בתל אביב ובחיפה.

דילוג לתוכן