הסכם ממון

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא הסכם הצופה את פני העתיד ומטרתו להסדיר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג בגירושין. או בעת סיום הקשר בין זוגות ידועים בציבור.

בטרם הנכם חותמים על הסכם ממון יש להתייעץ עם עורך דין מטעמכם ולא להסתמך רק על העו”ד שערך את ההסכם או על עורך דין של הצד השני.

בשנים האחרונות גיל הנישואין עלה בקרב גברים ונשים ולכך השלכות רבות, בין היתר בתחום הכלכלי. בני זוג רבים מתחתנים כשהם בעלי רכוש עליו הם מעוניינים להגן או שהם קיבלו מהוריהם רכוש וכספים, שאותם אין ברצונם לחלק בסיום הגירושין. בשנים האחרונות גברה ההתעניינות ועריכת הסכם ממון הפך לעניין נפוץ, כשהסיבה העיקרית לכך הינו אחוז הגירושין ההולך וגדל מדי שנה, והחשש כי הליך הגירושין במקרים רבים עשוי להיות רווי במתח, אכזבות, כאב ובפשרות שניתן למנוע על ידי ההסכם.

כיצד עורכים הסכם ממון?

הסכם ממון

בהסכם ממון ניתן לקבוע כל קביעה חוקית באשר לחלוקת הרכוש. זוגות רבים אף מסדירים בו נושאים אחרים שיהיו רלוונטיים באם יתגרשו הצדדים לדוגמה סכום מזונות הילדים. בכל מקרה מומלץ להכין במקביל להסכם גם צוואה הדדית על מנת להגן על הרכוש גם במקרה של פקיעת הנישואים כתוצאה ממוות של אחד הצדדים.

מה ההבדל בין הסכם ממון להסכם רגיל?

בעיקרו של דבר, הסכם ממון הוא חוזה. כמו כל חוזה, ישנם עקרונות מוגדרים שעל שני הצדדים להסכים עליהם מראש.

הוא מהווה עבורכם מעין פוליסת ביטוח בזוגיות. הוא מפרט את הנכסים של כל צד ובהסכם ממון נקבע מה יקרה בפירוד. כך ניתן יהיה להימנע ממאבקים משפטיים על נושאים שיוסדרו בהסכמה במסגרת הסכם ממון.

מהו המצב המשפטי בישראל בנוגע להסכם ממון?

במדינת ישראל כל מי שהתחתן לאחר ינואר 1974, כפוף להוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973, החוק קובע הסדר שמכונה הסדר איזון המשאבים, שמשמעותו היא שבעת הפירוד או עם מותו של אחד מבני הזוג יחולקו הנכסים שנצברו בתקופת החיים המשותפים בין הצדדים בהתאם להוראות החוק. ניתן להתנות על הוראות החוק באמצעות הסכם ממון, כך שאם בני הזוג רוצים  שבעת הפרידה או הגירושין הנכסים שנצברו במהלך חייהם המשותפים לא יחולקו ביניהם לפי הוראות החוק, אלא יהיו  של כל אחד מהצדדים בנפרד ולא יחולקו בהתאם להוראות חוק יחסי ממון.

הוראות סעיף 1

בסעיף 1 לחוק קובעות כי, הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם. כל שינוי יהיה בכתב, וזאת לאור חשיבותו של הסכם הממון, להבדיל מהסכמים רגילים אחרים, לכן קבע המחוקק כי כל הסכם ממון ייערך בכתב.

הוראות סעיף 2

בסעיף 2 נקבע שהסכם ממון טעון אישור בית המשפט או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין). כמו כן כל אישור טעון אישור. האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית. כמו כן הבינו את משמעותו ואת תוצאותיו. כלומר, על מנת שהסכם הממון יהא בעל תוקף מחייב, יש צורך בקבלת אישור מאת הערכאה המשפטית המוסמכת אישור שבני הזוג ערכו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

בפסיקה נקבע כי הדרישות המפורטות בסעיף 2 לחוק יחסי ממון הינן מהותיות ולא פרוצדוראליות גרידא, משהן נועדו להבטיח כי הצדדים מודעים ומסכימים לתוכן ההסכם ותוצאותיו: "הדרישה לוודא, שאכן בני הזוג עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו, היא דרישה מהותית…בהעדר ראיה לסתור עצם האישור השיפוטי מצביע על כך, שהצדדים להסכם הבינו את משמעותו ואת תוצאותיו וחתמו עליו מרצונם החופשי.."

בהסכם ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם, יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין. הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו. הסכם בין בני הזוג שאושר בפסק דין להתרת נישואין על ידי בית הדין, דינו כדין הסכם ממון שאושר לפי סעיף זה; בחוק זה, "התרת נישואין" – לרבות גירושין, ביטול נישואין, הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם או פירוד לפי דין דתי שאינו מאפשר גירושין.

בני זוג יכולים לערוך את הסכם הממון לפני נישואיהם, הקרוי הסכם טרום נישואין, או לאחר הנישואין. אם מדובר בבני זוג שבחרו שלא להתחתן אלא לחיות יחד, ניתן לערוך עבורם הסכם חיים משותפים או הסכם ידועים בציבור גם אם מדובר בבני זוג מאותו מין.

האם ניתן לבטל הסכם ממון שאושר?

הנטל המוטל על כתפי מי שפונה לבית המשפט  בתביעה לביטול הסכם ממון או הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פסק דין הוא נטל כבד. במיוחד אם נטען כי ההסכם נכרת בניגוד להצהרת אותו צד שחתם והופיע בבית המשפט במעמד אישור ההסכם. בעניין זה נקבע בפסיקה, כי "ספק רב אם לאחר קבלת אישור במעמד שופט… יכול בן זוג להישמע בטענה, שכרת את ההסכם, בניגוד להצהרתו, מרצונו הטוב והחופשי. אם נגרוס אחרת, תתרוקן לכאורה מתוכנה הדרישה לאישור כזה, הבא לפי עצם טיבו וטבעו, להבטיח שבני הזוג יבינו היטב את תוכן ההסכם ויסכימו לו מרצון…"

מקרים בהם בוטלו הסכמי ממון:

ישנם מקרים שבהם התקבלו תביעות לביטול הסכמי ממון או הסכמי גירושין.

נקבע לא אחת כי לעניין ביטול עקב טעות, הטעיה, עושק וכד' דינו של הסכם ממון כדין חוזה רגיל. הנטל להוכיח את הקשר הסיבתי בין עצם הטעות לבין עשיית ההסכם, מוטל על הטוען את טענות אלה. כמו כן  נקבע כי בנסיבות בהן נטען לביטול, אך ורק בגלל תנאיו הבלתי סבירים, כביכול של ההסכם – לא יהיה די בטיעון זה, אלא יש צורך בבחינת אותם רכיבים נוספים לבטלות ההסכם, בעילות השונות, כל אחת ורכיביה.

מכאן שבפסקי הדין נקבעה האפשרות, ואף בוצע בפועל, ביטול הסכם ממון וגירושין כתוצאה מפגם בכריתתו. שתי העילות העיקריות לשינוי או ביטול הסכם,  הן חוסר תום לב במשא ומתן,  וכן טענת ההטעיה כשנקבע כי הטעיה משמעה גם אי גילוין של עובדות, אשר צד היה צריך לגלות. בהתחשב בכך, שנקבע, כי בין בני זוג עומדת חובת גילוי מוגברת, בית משפט עליון קבע חובה רחבה לגילוי נאות הדורשת מצד למשא ומתן לתת מידע ולא רק תשובה לשאלות ונקבע על ידי בית המשפט העליון כי גם כאשר הצד השני יכול היה לגלות עובדות בכוחות עצמו, חובה לגלות לו עובדות חשובות.

בית המשפט ביטל את ההסכם לאחר שהוכח כי האיש העלים מן האישה את ערכם האמיתי של מניות החברה

בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב ביטל את ההסכם לאחר שהוכח כי האיש, שבינתיים נפטר, העלים מן האישה את ערכם האמיתי של מניות החברה וקנה אותם ממנה במסגרת הסכם איזון המשאבים במחיר נמוך בהרבה משווים, תוך שהוא מסתיר מהאישה עסקת מיזוג שביצע בסמוך, וזאת כאשר האישה עצמה החזיקה במניות אלה ואף הייתה מנהלת החשבונות של החברה עד אשר פוטרה, ולכן לכאורה יכלה לברר את שווין בדרך עצמאית, אך בית המשפט קבע כי הוא מאמין לה שלא ידעה על העסקה שהעלתה את ערך המניות ומקבל אותה למרות שמדובר בתביעה כנגד עזבון הדורשת ראיות מוצקות יותר.

ביטול הסכם ממון בעילות של עושק, טעות והטעיה

כב' השופטת ע' גיא בתמ"ש (אשד') 20117-02-10 ד.א נ' א.א (20.8.14) ביטלה בפסק הדין הסכם ממון, שאושר על ידי בית המשפט, וזאת בעילות של עושק, טעות והטעיה בקבעו, כי התובע הוכיח קיומו של פגם בעת כריתת ההסכם, אשר נחתם תוך ניצול מצוקתו ורצונו להפיס דעתה של אשתו, ותנאיו של ההסכם גרועים במידה בלתי סבירה.

כפי שנקבע גם בפסק הדין בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעמ"ש (ת"א) 1015/08 פלוני נ' פלונית (26.5.13) שהורה על ביטול הסכם ממון עקב עושק וניצול שנוצלה האישה על ידי האיש לחתימה על הסכם ממון שתנאיו בלתי סבירים.

לייעוץ משפטי מיידי או לקבלת חוות דעת נוספת צרו קשר עם עורך דין תבור גולדמן עו"ד מומלץ לגירושין ודיני משפחה בתל אביב ובחיפה.

דילוג לתוכן